Jakttider

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012.

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. februar 2007 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9, § 23, § 24 og § 44, jf. delegeringsvedtak 2. april 1982 nr. 592, jf. delegeringsvedtak 30. april 2001 nr. 1670. Endret ved forskrift 27 april 2007 nr. 445.

<PB>§ 1.</PB> Jaktbare arter

       Som jaktbare arter regnes alle arter med jakttid. Jakttidsrammen for den enkelte art er fastsatt likt med tidligste jakttidsstart og seneste jakttidsavslutning. Jakttidsrammen omfatter også utvidelse av jakttidene i tråd med § 3 og § 7.

<PB>§ 2.</PB> Jakttider

Art Område Jakttid
    Fra og med Til og med
Skarver      
Toppskarv Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag fylke 01.10. 30.11.
All storskarv Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 01.10. 30.11.
Storskarv
Ungfugl med hvit buk
Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. 01.10. 30.11.
Andefugler      
Kortnebbgås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
  I Finnmark fylke er arten fredet    
  Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner 21.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Grågås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
  I Finnmark fylke er jakt kun tillatt i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensning: Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tanafjorden til Børselv i Porsanger. Videre nord for en rett linje fra Børselv til Olderfjord. Videre nord for E6 fra Olderfjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta og videre langs sjøen til Laukvik. Deretter en rett linje til E6 på Isnestoften. Videre nord for E6 fra Isnestoften til grense Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen. 21.08. 23.12.
  Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner. 21.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Brunnakke, krikkand og stokkand Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 21.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Toppand, havelle, kvinand, siland og laksand Hele landet 10.09. 23.12.
Svartand Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker 10.09. 23.12.
Ærfugl Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker 01.10. 30.11.
Hønsefugler      
Jerpe, orrfugl og storfugl Hele landet 10.09. 23.12.
Lirype og fjellrype Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.09. 28.02./29.02.
  Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke 10.09. 15.03.
Vadere og måker      
Heilo Hele landet med unntak av Rogaland fylke hvor arten er fredet 21.08. 31.10.
Enkeltbekkasin Hele landet 21.08. 31.10.
Rugde Hele landet 10.09. 23.12.
Fiskemåke, gråmåke og svartbak Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 21.08. 28.02./29.02.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Duefugler      
Ringdue Hele landet med unntak av Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet 21.08. 23.12.
Spurvefugler      
Gråtrost og rødvingetrost Hele landet 10.08. 23.12.
Nøtteskrike Hele landet med unntak av Nordland, Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet 10.08. 28.02./29.02.
Skjære Hele landet 10.08. 28.02./29.02.
Kråke Hele landet 15.07. 31.03.
Ravn Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.08. 28.02./29.02.
  Troms og Finnmark fylker 10.08. 15.03.
Haredyr      
Hare Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.09. 28.02./29.02.
  Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/ Hellemofjorden i Nordland fylke 10.09. 15.03.
Gnagere      
Ekorn Hele landet 01.11. 15.03.
Bever I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til beverjakt 01.10. 30.04.
Rovdyr      
Rødrev Hele landet 15.07. 15.04.
Røyskatt Hele landet 21.08. 15.03.
Mår Hele landet 01.11. 15.03.
Grevling Hele landet 21.08. 31.01.
Gaupe Hele landet
Jakt er kun tillatt i de områder der rovviltnemnden/direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det.
01.02. 31.03.
Hjortevilt      
Hjort I de kommuner hvor det er åpnet adgang til hjortejakt 10.09. 15.11.
Elg I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til elgjakt    
  Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker
Unntatt: Kommunene Kautokeino og Karasjok
25.09.
01.09.
31.10.
30.09.
  Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylker 10.09. 15.11.
  Oppland fylke
Unntatt: Lunner kommune
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
  Telemark fylke
Unntatt: Kommunene Sauherad, Siljan, Porsgrunn, Skien, Nome, Bamble, Kragerø, samt Drangedal unntatt Tørdal etter den gamle soknegrensa, og Bø unntatt den del av kommunen som ligger sør og vest for Bø-elva.
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
  Buskerud fylke
Unntatt: Kommunene Hurum, Røyken, Lier, Hole, Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
  Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold fylker 05.10. 31.10.
  Hedmark fylke
Unntatt: Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Åsnes, Våler, Elverum vest for Glomma, Stange, Løten, Hamar og Ringsaker
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
  Vest-Agder fylke
Unntatt: Kommunene Kristiansand, Søgne, Sogndalen, Vennesla, Marnardal, Audnedal, Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord.
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
  Aust-Agder fylke
Unntatt: Kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Birkenes, Lillesand, Evje og Hornnes, øst for Otra og Iveland
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
Rådyr I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt 25.09. 23.12.
Voksen rådyrbukk I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt 10.08. 23.12.
Villrein Hele landet (alle villreinområder) 20.08. 30.09.
Fremmede/introduserte arter      
Kanadagås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
  Finnmark, Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner 21.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Stripegås Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Knoppand (moskusand) Hele landet 21.08. 23.12.
Mandarinand Hele landet 21.08. 23.12.
Fasan Hele landet 01.10. 15.10.
Sørhare og viltlevende kanin Hele landet 10.09. 28.02./29.02.
Beverrotte Hele landet 21.08. 15.05.
Bisamrotte Hele landet 01.04. 31.03.
Mårhund Hele landet 01.04. 31.03.
Villmink Hele landet 01.04. 31.03.
Villsvin Hele landet 01.04. 31.03.
Dåhjort og muflon Hele landet 25.09. 23.12.
0 Endret ved forskrift 27 april 2007 nr. 445.

<PB>§ 3.</PB> Delegering av myndighet

1. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkesmannen:
a. Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen utvide jakttiden for elg og hjort til 23. desember når det foreligger særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov. Det skal framgå av søknaden hvilke hensyn som ønskes ivaretatt, hvilke deler av arealet som omfattes av driftsplaner, tiltak for samjakt og hensyn til øvrig friluftsliv. Kommunen skal også søke samarbeid med nabokommuner før søknad fremmes for fylkesmannen. Arealet med utvidet jakttid bør omfatte hele kommunen. Fylkesmannen kan av hensyn til andre brukere av utmarka innskrenke jakttiden for elg og hjort som for eksempel utsette starttidspunkt, framskyve avslutningstidspunkt og innføre opphold i jakta. Dette kan gjelde hele eller deler av kommunen.
       Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen utvide jakttiden for elg og hjort til 31. januar i hele eller deler av kommunen der skadegjørende trekkende bestander av elg og/eller hjort medfører vesentlige beiteskader.
b. Fylkesmannen kan åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en lokal forvaltningsplan. I denne perioden kan det jaktes fra kl. 0400-1100.
c. Fylkesmannen kan åpne for jakt på kanadagås og stripegås inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid.
d. Fylkesmannen kan utvide jakten på kanadagås og stripegås i inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid.
2. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til kommunen:
Utvide jakttiden for bever med inntil 15 dager i etterkant for hele eller deler av kommunen der is- og snøforhold normalt vanskeliggjør en bestandsmessig forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid.
3. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til villreinnemnda:
Utvide jakttida for villrein i sitt villreinområde med inntil 14 dager i løpet av oktober måned når særlige bestandsmessige behov foreligger.

<PB>§ 4.</PB> Helgefredning under jakttiden for elg

       Det er ikke tillatt å jakte elg på lørdager og søndager i følgende områder i Oslo, Akershus og Buskerud fylker:

Asker, Bærum, Hole, Lørenskog, den delen av Lier kommune som ligger øst for riksveg 285 og Holsfjorden og den delen av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket fra der kommunegrensen mot Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for V. Fyllingen, videre østover langs vassdraget over Ø. Fyllingen-Bjørnsjøen-Helgeren-L. og St. Gørja til Manntjern og St. Svarttjern i kommunegrensen mot Nittedal.

<PB>§ 5.</PB> Snarefangst etter ryper

       Det er adgang til snarefangst etter ryper fra og med 1. november til utgangen av jakttiden for ryper i følgende kommuner:

Fylke Kommune
Oppland Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Øyer, Etnedal, Øystre Slidre og Vang.
Telemark Hjartdal, Seljord, Fyresdal, Tokke, Vinje og Tinn.
Aust-Agder Bygland, Valle og Bykle.
Vest-Agder Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal.
Rogaland Bjerkreim, Forsand, Hjelmeland, Gjesdal og Suldal.
Hordaland Odda, Eidfjord, Voss, Vaksdal og Kvam.
Møre og Romsdal Rauma, Norddal og Stordal.
Sør-Trøndelag Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Tydal og Oppdal.
Nord-Trøndelag Verdal, Steinkjer, Snåsa, Lierne, Namsskogan, Overhalla, Røyrvik, Høylandet og Meråker.
Nordland Grane, Hattfjelldal, Rana, Hemnes, Beiarn, Brønnøy, Steigen, Sørfold, Øksnes, Evenes, Tysfjord og Narvik.
Troms Bjarkøy, Ibestad, Tranøy, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Skånland, Lavangen og Gratangen.
Finnmark Alle kommuner unntatt Vardø.

Den som skal bruke snarer til fangst av rype plikter å føre regelmessig tilsyn med snarene minst hver andre dag.

<PB>§ 6.</PB> Sanking av egg og dun

       Grunneier eller bruker kan sanke egg fra fuglereir tilhørende følgende arter i følgende områder:

Område Arter
Nordland, Troms og Finnmark Gråmåke, svartbak, fiskemåke og kvinand i tiden til og med 14. juni.
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Gråmåke, svartbak, fiskemåke og kvinand i tiden til og med 20. mai.
Resten av landet Gråmåke, sildemåke, svartbak, fiskemåke og kvinand i tiden til og med 20. mai.
Hele landet Ærfugl i tidligere fredlyste egg- og dunvær i tiden til og med 1. juni.
Hele landet Grågås i tiden til og med 15. april.
Hele landet Stripegås og kanadagås i tiden til og med 1. juli.
Fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark Snøgås og hvitkinngås i tiden til og med 1. juli.

Fylkesmannen kan gi tillatelse til sanking av egg fra grågås utover 15. april i områder hvor dette inngår i en forvaltningsplan for grågås. Fylkesmannen skal godkjenne det faglige innholdet og de tiltak som beskrives.

       Dun av ærfugl kan tas bort hele sommeren etter at klekking har funnet sted.

<PB>§ 7.</PB> Dispensasjon

       Direktoratet kan i særlige tilfeller endre og dispensere fra disse bestemmelsene.

<PB>§ 8.</PB> Straff

       Overtredelser av bestemmelser gitt i denne forskrift straffes etter viltloven § 56.

<PB>§ 9.</PB> Ikrafttredelse og oppheving

       Forskriften trer i kraft 1. april 2007. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 11. februar 2002 nr. 149 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars 2007.


 
Antall besøkende: 6950020 - Online: 31 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem